هاست ایران

هاست ایران سی پنل با کیفیت و اقتصادی

هاست ایران 500 مگ

وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
سیستم عامل CloudLinux
نوع هارد مورد استفاده NVME
بکاپ گیری هفتگی رایگان
تحویل خودکار و آنی

 • 500MB Disk Usage
 • 50G Bandwidth
 • 3.6GHz Cpu
 • 2 GB Ram
 • 4,096 IOPS
 • 5 MB/s I/O Usage
 • 50 Entry process
هاست ایران 1 گیگ

وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
سیستم عامل CloudLinux
نوع هارد مورد استفاده NVME
بکاپ گیری هفتگی رایگان
تحویل خودکار و آنی

 • 1G Disk Usage
 • 100G Bandwidth
 • 3.6GHz Cpu
 • 2 GB Ram
 • 4,096 IOPS
 • 5 MB/s I/O Usage
 • 50 Entry process
هاست ایران 2 گیگ

وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
سیستم عامل CloudLinux
نوع هارد مورد استفاده NVME
بکاپ گیری هفتگی رایگان
تحویل خودکار و آنی

 • 2G Disk Usage
 • 200G Bandwidth
 • 3.6GHz Cpu
 • 2 GB Ram
 • 4,096 IOPS
 • 5 MB/s I/O Usage
 • 50 Entry process
هاست ایران 4 گیگ

وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
سیستم عامل CloudLinux
نوع هارد مورد استفاده NVME
بکاپ گیری هفتگی رایگان
تحویل خودکار و آنی

 • 4G Disk Usage
 • 400G Bandwidth
 • 3.6GHz Cpu
 • 2 GB Ram
 • 4,096 IOPS
 • 5 MB/s I/O Usage
 • 50 Entry process
هاست ایران 5 گیگ

وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
سیستم عامل CloudLinux
نوع هارد مورد استفاده NVME
بکاپ گیری هفتگی رایگان
تحویل خودکار و آنی

 • 5G Disk Usage
 • 500G Bandwidth
 • 3.6GHz Cpu
 • 2 GB Ram
 • 4,096 IOPS
 • 5 MB/s I/O Usage
 • 50 Entry process